Skip links

БАНК САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Банк санхүүгийн салбарт тохирсон шийдлийг КоллПро танд санал болгож байна. Салбарын онцлог, зах  зээлд зориулан үйлчилгээгээ сонгох боломжтой.

ХАРИЛЦАГЧИД

САЛБАРЫН ОНЦЛОГ

Байгууллага, өрх, хувь хүн, бизнес эрхлэгчид гээд нийгмийн олон бүлэгт хүрч ажилладаг, олон төрийн харилцагчидтай байдаг.

Харилцагчид танай байгууллагын үйлчилгээний чанар, шуурхай байдал болоод мэргэжлийн байдлыг хамгийн их чухалчилдаг.

Дахин үйлчилгээ авах хугацаа нь харьцангуй урт тул аль болох байнгын харилцаатай байж, халамжлах шаардлагатай. Үүсгэсэн харилцаа бүрийг бүртгэвэл сайн.

Үйлчилгээний онцгой стандарт шаардлагатай бөгөөд хэрэглэгч бүр өөр өөр кэйстэй учир хариуцсан эдийн засагч нь солигдохгүй байх нь чухал байдаг.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ПРОЦЕСС

МАРКЕТИНГИЙН ИДЭВХЖҮҮЛЭЛТ

Нэг брэнд дугаараа ашиглан идэвхжүүлэлт хийж, хоногшуулах. Үйлчлүүлэгчдийн дуудлагад завгүй дохио өгөх, хүлээлгэх гэх мэт асуудал үүсгэхгүй, олон зэрэг дуудлагад хариулах боломж.

ХАРИЛЦАГЧТАЙ ХОЛБОО ТОГТООХ

Хэрэглэгчдийг ангилж, тухайн дуудлагыг шаардлагатай баг руу эсвэл хариуцсан ажилтан руу хуваарилах нь олон хүн рүү холбогдуулж чирэгдэл учруулахгүйгээр асуудлыг шуурхай шийдэхэд тусална.

МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ

Масс дуудлага ашиглан сүүлийн үеийн шинэчлэл эсвэл хийгдэх тохиргоонуудыг сануулах боломжтой.

АВЛАГА БАРАГДУУЛАХ

Харилцагч өр төлбөрөө заасан хугацаанд барагдуулаагүйгээс шалтгаалж хамгийн түрүүнд харилцагчтай утсаар холбогдох, мэдээлэл хүргэх, сануулах, харилцагчийн боломжийг тодорхойлдог. Мөн авлага барагдуулалтын дуудлага хийх тусдаа дугаарууд ашиглаж болно.

ҮНДСЭН МОДУЛИУД

Дурын төхөөрөмжид дуудлага шилжүүлэх

Суурин утасны дуудлага байршил харгалзахгүйгээр компьютер, гар утас, утасны аппарат зэрэг дурын төхөөрөмжид шилжүүлэх.

Дуудлага хуваарилах

Байгууллага бүр өөрсдийн онцлогтоо тохируулж хэрэглэгчийн дуудлагад шуурхай хариулах, гомдол саналыг түргэн шийдвэрлэх боломжууд.

Салбаруудаа нэгтгэх

Худалдааны салбар төвүүд тус бүр систем ашигладаг бол хоорондоо нэмэлт төлбөргүйгээр холбогдох.

Дуудлагын түүхэд анализ хийх

Маркетингийн идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл тооцох, оргил ачааллын цаг тодорхойлох стратеги боловсруулах, судалгааны зардлыг хэмнэх.

Операторын бүтээмж хянах

Үйлчилгээний стандартыг мөрдүүлэх, ажилтнуудын бүтээмжийг хянах, идэвхжүүлэлтийн нөлөөллийг магадлах, худалдааны албаны менежментийг тестлэх.

Төлбөрийн хяналт

Ажилтнуудын харилцаа холбооны зардлын төвлөрлийг арилгах, шинжилгээ хийх, дуудлагын ачааллыг оновчтой хуваарилах.

ХАРИЛЦАГЧ БҮРТГЭХ ШИНЭ ХАНДЛАГА

Харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд санал гомдлыг бүртгэж, эргэн хариу өгөх зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү үйл явц нь үйлчилгээний чанартаа дүгнэлт хийж, цаашид тогтмол сайжруулахад тустай билээ.

Дуудлагын систем нь байгууллагын санал, гомдол бүртгэлийн системтэй уялдан ажилласнаар (интеграци) хялбараар санал, гомдол бүрийг бүртгэж, шаардлагатай алба нэгжүүд рүү шилжүүлж, журмаар заасан хугацаанд тухайн гомдлыг барагдуулж, тайланг хүссэнээрээ боломжтой. Сэжим үүссэн байгууллагын болон ажилтнуудын мэдээллийг алдалгүй бүртгэж, тухай бүрд шинэ мэдээлэлтэй байснаар байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа амжилтанд хүрнэ.