Skip links

CU өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа CallPro болон MessagePro-г нэвтрүүлснээс хойш ажлын бүтээмж, үйлчилгээний чанар нь сайжирсаар байна 

CU өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа CallPro болон MessagePro-г нэвтрүүлснээс хойш ажлын бүтээмж, үйлчилгээний чанар нь сайжирсаар байна