Skip links

ТАНАЙ БАЙГУУЛЛАГАД
ЗОРИУЛСАН ХООЛОЙ

Та дараах автомат хариулагчийн хоолойнуудаас сонголтоо хийгээд

танай байгууллагыг хариуцсан борлуулалтын менежертэй холбогдоно уу.

Мөн бэлэн автомат хариулагчийн хоолойг өгч байршуулах боломжтой.

ХООЛОЙНЫ СОНГОЛТ

Хоолой 1

Хоолой 2

Хоолой 3

Хоолой 4

Хоолой 5